Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Văn bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT dành cho sinh viên khối không chuyên ngành tại HUFI

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT dành cho sinh viên khối không chuyên ngành tại HUFI

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT dành cho sinh viên khối không chuyên ngành tại HUFI

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin