Chức năng nhiệm vụ

  • 26/11/2019
  • 222

- Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, hạ tầng mạng: LAN, wifi, website, server, dữ liệu, camera an ninh giám sát trong Nhà trường; bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Xây dựng quy định về sử dụng mạng và quản lý người dùng mạng của Nhà trường. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả thiết bị và các tài nguyên  trên mạng; Xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính trong Nhà trường

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi cho các đơn vị thuộc trường và các phòng học thực hành máy tính của trường giao cho Trung tâm.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy học tập của Nhà trường.

- Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chương trình tin học ngắn hạn. Liên kết với các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chương trình tin học Quốc tế.

- Điều tra thị trường về nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin, mở các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn về công nghệ thông tin theo nhu cầu xã hội.


(08)38 163 319 (nhấn 132)