Tập thể các thành viên của Trung tâm Công nghệ Thông tin