Thông báo tạm ngưng lịch học ôn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

  • 30/08/2019
  • 306

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng lịch học ôn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhằm tập trung nhân lực và phòng máy phục vụ thi cuối học kỳ III năm học 2018-2019.

Trung tâm Công nghệ Thông tin xin thông báo tới các bạn học viên đang theo học các lớp ôn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản nội dung sau:

  • Các bạn được nghỉ học từ ngày 03/09/2019 tới hết ngày 14/09/2019 (tức là từ thứ 3 tuần sau đến hết thứ 7 của tuần kế tiếp).
  • Từ ngày 15/09/2019 (chủ nhật) các bạn có lịch học như đăng ký đi học trở lại bình thường.

Trung tâm Công nghệ Thông tin xin trân trọng thông báo./.

 

Giám đốc TTCNTT

(đã ký)

Trần Minh Bảo


Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)