Thông báo tổ chức kỳ thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt ngày 15/08/2020 hoặc 16/08/2020