TT CNTT thông báo tổ chức kỳ thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt ngày 27/12/2020